NHÍM production

Video by NHÍM Production.

Writer - Director ::: HỒ TỪ HUÂN (http://www.hotuhuan.com)
Cameraman ::: HỒ TỪ HUÂN - TRẦN VĂN THỪA - TRƯƠNG CÔNG ĐỨC
Lighting & Arrange ::: LÊ BÁ HƯNG - KAY T LE - LEO NGUYỄN
Graphic Designer ::: JIRO MINH
Commentary ::: KIM PHỤNG - THIÊN BẢO
Editor - Colorist : HỒ TỪ HUÂN.
Copyrights © 2012-2021 NHÍM production |  Address: Building 2 Truong Quyen, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 |   |  Website: https://nhimproduction.com