NHÍM production

Video by NHÍM Production.

Writer - Director ::: HỒ TỪ HUÂN (http://www.hotuhuan.com)
Cameraman ::: HỒ TỪ HUÂN - TRẦN VĂN THỪA - TRƯƠNG CÔNG ĐỨC
Lighting & Arrange ::: LÊ BÁ HƯNG - KAY T LE - LEO NGUYỄN
Graphic Designer ::: JIRO MINH
Commentary ::: KIM PHỤNG - THIÊN BẢO
Editor - Colorist : HỒ TỪ HUÂN.
Copyrights © 2012-2024 NHÍM production |  Address: Apartment A17.11, Block A - CENTRAL PREMIUM 856 Ta Quang Buu, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam